” Liluna ร่วมงาน Open Project Kan Koon Smart Living Condo ” เพื่อลงนาม MOU ร่วมกับประธานบริษัท KAN KOON และนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพลูแมนขอนแก่น

Liluna(ลิลูน่า) ได้เข้าร่วมลงนาม MOU ในงาน Open Project Kan Koon Smart Living Condo
ร่วมกับประธานบริษัท KAN KOON และนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และองค์กรพันธมิตร
โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน แถลงข่าว “Open Project Khon Kaen Smart Iiving Condo บึงแก่นนคร” เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอด รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัลกับกลุ่มองค์กรนวัตกรรม ในพื้นที่บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ก้าวเข้าสู่ Smart Living


Liluna(ลิลูน่า) มีจุดมุ่งหมายอยากทำให้สำเร็จเกิดก้าวเข้าสู่ Smart city ในบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
โดยจะนำลิลูน่าแอปพลิเคชั่นเข้าร่วมเป็นส่วนนึงของการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ผ่านการหาเพื่อนร่วมทางและแชร์ค่าเดินทางร่วมกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย และเพิ่มมูลค่าทางสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของคนในสังคม

ซึ่งพื้นที่บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่นนั้น เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนในการจัดตั้งสำนักงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบThailand Creative & Design Center – TCDC

ณ ปัจจุบันมีสำนักงานของ TCDC จัดตั้งอยู่เพียง 3 จังหวัดในประเทศไทยเท่านั้น ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการค้า สร้างคุณภาพและคุณค่าแก่สังคม และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการ สู่การเป็นจังหวัด Smart City อย่างเต็มรูปแบบ

ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สอท.ขก.